top of page

Portale naukowe

Orcid.jpg.png
rg.jpg
google-scholar4372.jpg
Laboratorium

PRACA NAUKOWA
SCIENCE

Obecnie moja praca naukowa w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytucie Ekspertyz Medycznych w Łodzi oraz zainteresowania, koncentrują się na problemach praktycznych (zastosowanie na potrzeby przemysłu, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz diagnostyki) w zakresie toksykologii regulacyjnej, laboratoryjnej toksykologii sądowej oraz laboratoryjnej toksykologii medycznej, w szczególności:

 • toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego zanieczyszczeń pierwiastkowych w lekach oraz produktach specjalnego przeznaczenia medycznego na potrzeby farmakoterapii żywieniowej;
   

 • opracowanie innowacyjnych strategii oznaczania ksenobiotyków w próbkach farmaceutycznych, materiale biologicznym (materiałach klasycznych i alternatywnych) oraz próbkach środowiskowych

 • procedury i strategie wyznaczania wartości współczynnika PDE na potrzeby przemysłu farmaceutycznego;

 • ocena bezpieczeństwa (safety assessment) oraz toksykologiczna ocena ryzyka (TRA, toxicological risk assessment) produktów konsumenckich (leków, produktów kosmetycznych, suplementów diety, produktów żywnościowych, wyrobów medycznych):

  • koncepcje TTC oraz iTTC;

  • problematyka ilościowej ekstrapolacji w TRA w odniesieniu do: 

   • QIVIVE (Quantitative In Vitro to In Vivo Extrapolation), 

   • ISIVIVE (In Silico In Vitro In Vivo Extrapolation) / in vivitrosi (in vivo, in vitro and in silico).

  • NGRA (next generation risk assessment) - ocena ryzyka następnej/nowej generacji jako zmiana paradygmatu klasycznej toksykologicznej oceny ryzyka;

  • zastosowanie nowych podejść metodologicznych NAM (New Approach Methodologies) do rozwiązywania złożonych toksykologicznych punktów końcowych w odniesieniu do:

   • IATA (Integrated Approaches for Testing and Assessment, tj. zintegrowanych podejść do badania i oceny);

   • ITS (Integrated Testing Strategies, tj. zintegrowanych strategii badania);

   • DA (Defined Approaches, tj. zdefiniowane podejścia).

  • toksykologiczna ocena ryzyka (TRA) uwzględniająca:

   • specyficzne punkty końcowe (endpoints);

   • MoA (Mode of Action, sposoby działania);

   • PoT (Pathways of Toxicity, ścieżki toksyczności);

   • AOP (Adverse Outcome Pathway, ścieżki niekorzystnych skutków);

  • zastosowanie modeli toksykokinetycznych bazujących na fizjologii (physiologically-based toxicokinetic, PBTK) w NGRA

  • organ-on-chip na potrzeby toksykologii regulacyjnej.

Współpraca naukowa

cm uj.jpg
IMG_20220606_144229_edited.png
IEM.jpg
bottom of page